Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2020r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców informuję, że sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line pod adresem http://www.tarnowiec.eu/index.php/transmisje-sesji-rady-gminy-tarnowiec.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Tarnowiec za 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
  • przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną,
  • informacja o stanie mienia gminy,
  • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku,
  • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania fi-nansowego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek’’.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 wody, do 1m3 ścieków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na lata 2020-2024”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala