Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2021r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXXII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców informuję, że sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się bez udziału publiczności.

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych. Mogą Państwo również śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line pod adresem http://www.tarnowiec.eu/index.php/transmisje-sesji-rady-gminy-tarnowiec.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchylenia uchwały Nr XXIX/199/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  2. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030,
  4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn.: „Opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło",
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej,
  6. przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2021,
  7. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
  8. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2023,
  9. określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
  10. sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
  11. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnowiec,
  12. rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały ,,w obronie prawdy, godności i wolności człowieka’’,
  13. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Tarnowiec.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala