OBWIESZCZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 grudnia 2021r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XLIV Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030,
  3. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
  4. zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z siecią wodociągową w miejscowościach Roztoki i Gliniczek",
  5. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski