Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 września 2020r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXVI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Informacja z wykonania budżetu gminy Tarnowiec za I półrocze 2020 roku.
 5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za rok 2019.
 6. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2020-2030,
  3. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania fi-nansowego na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energe-tycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki",
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 233.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala

{phocadownload view=file|id=943|target=s}