OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 września 2021r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XLI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Tarnowcu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tarnowiec za 2020 rok.
 5. Informacja Prezesa i Komendanta Oddziału Gminnego OSP o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz gotowości niesienia pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.
 6. Informacja z wykonania budżetu gminy Tarnowiec za I półrocze 2021 roku.
 7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030;
  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w miejscowości Opacie”;
  4. zmiany uchwały Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok;
  5. przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2021 z uwzględnieniem lat 2019-2020;
  6. przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Tarnowiec’’;
  7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz;
  8. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Michał Dłuski

 

                                                          

PlikRozmiar
Pobierz plik (Projekt uchwały druk Nr 95 2021 zmiany budżetu.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok2447 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk Nr 96 WPF 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-20301161 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk Nr 94 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło - ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w miejscowości Opacie”154 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk Nr 93 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok115 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk Nr 98 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Tarnowiec’’582 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk 99 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Umieszcz109 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk Nr 92 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec88 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały druk Nr 97 2021.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na rok 2021 z uwzględnieniem lat 2019-2020212 kB
Pobierz plik (Głosowania imienne 29.09.2021.pdf)Imienny wykaz głosowań854 kB