ZAWIADOMIENIE

zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2023r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
  3. udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy;
  4. przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnik a w ciągu drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec;
  5. przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2023;
  6. przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec";
  7. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec za rok 2022.
 6. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Tarnowiec
Teresa Grzesik

 

                                                          

PlikRozmiar
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiany budżetu (5) (2).pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok2068 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały WPF (2) (2).pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-20321027 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały pomoc dla Ukrainy.pdf)Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy43 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały chodnik Tarnowiec.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnik a w ciągu drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec335 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały Program opieki nad zwierzętami (2).pdf)Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2023391 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały Program wspierania edukacji.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec"173 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały opłaty za pobyt w schronisku.pdf)Projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi127 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana kryterium .pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-202354 kB
Pobierz plik (Głosowanie imienne LXIII sesja.pdf)Imienny wykaz głosowań1093 kB