Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2023r. o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu odbędzie się LXII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LX i LXI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-2032;
  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, narealizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka -Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka";
  4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka";
  5. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Tarnowiec a miastem Svidnik (Słowacja);
  6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
  7. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030";
  8. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec;
  9. określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe;
  10. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Tarnowiec;
  11. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2023 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za 2022 rok:
  • Rewizyjnej;
  • Skarg, Wniosków i Petycji;
  • Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
  • Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Tarnowiec
Teresa Grzesik

                                                         

PlikRozmiar
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana budżetu 2023.pdf)Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2023 rok1825 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zmiana WPF .pdf)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2023-20321116 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały remont drogi Tarnowiec i Wrocanka.pdf)Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka -Piotrówka w km 0+412 - 1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka"47 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały remont drogi Wrocanka.pdf)Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka"44 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały współpraca Słowacja.pdf)Projekt uchwały w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Tarnowiec a miastem Svidnik (Słowacja)160 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały powołanie związku ZIT.pdf)Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych451 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec na lata 2021-2030"48 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały wynagrodzenie wójta .pdf)Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec58 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały zasady przyznawania nagród.pdf)Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe551 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały rozpatrzenie skargi.pdf)Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Tarnowiec335 kB
Pobierz plik (Projekt uchwały plan Komisji.pdf)Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2023 rok201 kB
Pobierz plik (Głosowanie imienne LXII Sesja 30 stycznia 2023r.pdf)Imienny wykaz głosowań1343 kB