Rada Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 lutego 2023r. (tj. środa) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 • Sprawy bieżące.
 • Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
Danuta Karp

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2021r. (tj. wtorek) o godz. 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji zwołanej na dzień 30 grudnia b.r.:
  • w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2021-2030,
  • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnowiec;
  • w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Tarnowiec na rok 2022;
  • w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2022 rok.
 2. Opracowanie koncepcji pracy Komisji w roku 2022.
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
Danuta Karp

Podkategorie