Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec

 1. Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - MAO
 2. Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie: w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowy.
 3. Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie: głosowania wykazu nieruchomości Gminy przeznaczonych do sprzedaży
 4. Zarządzenie Nr 4/06 w sprawie: przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych Gminy
 5. Zarządzenie Nr 5/06 w sprawie: zmiany projektu uchwały Rady w sprawie Budżetu Gminy na rok 2006 r.
 6. Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie: przetargu na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Tarnowiec
 7. Zarządzenie Nr 7/06 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2005 rok
  - Sprawozdanie
  - Wydatki
  - Załącznik nr 1
  - Załącznik nr 2
  - Załącznik nr 3
 8. Zarządzenie Nr 8/06 w sprawie: powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorusing Officer)
 9. Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec
 10. Zarządzenie nr 11/06 w sprawie: układu wykonawczego planów finansowych administracji rządowej zlecone Gminie na rok 2006
 11. Zarządzenie Nr 12/06 zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej
 12. Zarządzenie Nr 13/06 w sprawie: powołania komisji do spraw oszacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez powódź na terenie Gminy Tarnowiec.
 13. Zarządzenie Nr 14/06 w sprawie: ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do dzierżawy.
 14. Zarządzenie Nr 15/06 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 15. Zarządzenie Nr 16/06 w sprawie: prowadzenia w życie Instrukcji Organizacji działania Archiwum Zakładowego
 16. Zarządzenie Nr 17/06 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 17. Zarządzenie Nr 18/06 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy.
 18. Zarządzenie Nr 19/06 w sprawie: wprowadzenia dnia wolnego od pracy.
 19. Zarządzenie Nr 20/06 w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.
  - Załącznik nr 1
  - Załącznik nr 2
  - Załącznik nr 3
 20. Zarządzenie Nr 21/06 w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także prowadzenia grzebowsika i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tarnowiec.
  - Załącznik nr 1
 21. Zarządzenie Nr 22/06 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 22 maja 2006 roku
 22. Zarządzenie Nr 23/06 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy
 23. Zarządzenie Nr 25/06 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w sprawie Pani Bogumiły Jakubowskiej
 24. Zarządzenie Nr 26/06 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jerzego Brzyskiego
 25. Zarządzenie Nr 27/06 w sprawie: powołania komisji do odbioru dokumentacji geologiczno inżynieryjskiej.
 26. Zarządzenie Nr 29/06 w sprawie: zmian budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Gminy
 27. Zarządzenie Nr 30/06 w sprawie: zmian budżetu
 28. Zarządzenie Nr 31/06 w sprawie: przyjęcia informacji wykonania budżetu Gminy
  - Zarządzenie część 2
  - Informacja
  - Załącznik
  - Załącznik nr 1
  - Załącznik nr 2
  - Załącznik nr 3
 29. Zarządzenie Nr 32/06 zmieniające zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 16 IX 2004 r.
 30. Zarządzenie Nr 33/06 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Umieszczu
 31. Zarządzenie Nr 34/06 w sprawie: zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy
 32. Zarządzenie Nr 35/06 w sprawie: przeznaczenia środków na zadanie
 33. Zarządzenie Nr 36/06 w sprawie: zmian budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Gminy
 34. Zarządzenie Nr 37/06 w sprawie: odwołania dyrektora ZSP w Roztokach
 35. Zarządzenie Nr 38/06 w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora ZSP w Roztokach
 36. Zarządzenie Nr 39/06 w sprawie: zmian budżetu z zakresu administracji rządowej
 37. Zarządzenie Nr 40/06 w sprawie: zmian budżetu oraz układu wykonawczego budżetu Gminy
 38. Zarządzenie Nr 41/06 w sprawie: powołania komisji do odbioru robót
 39. Zarządzenie Nr 42/06 w sprawie: powołania komisji odbioru robót
 40. Zarządzenie Nr 44/06 w sprawie: przygotowania projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2007 rok
 41. Zarządzenie Nr 45/06 w sprawie: zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy
 42. Zarządzenie Nr 46/06 w sprawie: zmian układu wykonawczego budżetu Gminy
 43. Zarządzenie Nr 48/06 w sprawie: dnia wolnego od pracy
 1. Zarządzenie Nr 01/11 w sprawie: zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady sołectwa Gliniczek.
 2. Zarządzenie Nr 02/11 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem.
 3. Zarządzenie Nr 03/11 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 4. Zarządzenie Nr 04/11 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 5. Zarządzenie Nr 06/11 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 6. Zarządzenie Nr 7/11 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działki rolnej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 7. Zarządzenie Nr 09/11 zmieniające projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na rok 2011 rok.
 8. Zarządzenie Nr 10/11 zmieniające projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 9. Zarządzenie Nr 11/11 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Łubnie Szlacheckim.
 10. Zarządzenie Nr 13/11 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 11. Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec.
 12. Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Łubno Szlacheckie, Czeluśnica, stanowiące własność Gminy Tarnowiec.
 13. Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie: przeprowadzenia gminnego treningu bez doręczenia powołania w trybie Akcji Kurierskiej.
 14. Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskich wsi Czeluśnica.
 15. Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulaminu pracy tej komisji.
 16. Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Tarnowiec.
 17. Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 18. Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie: planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2011 rok.
 19. Zarządzenia Nr 22/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 20. Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
 21. Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 22. Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 23. Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek wolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 24. Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec przeznaczonych do oddania w bezpłatne użytkowania na okres 3-lat.
 25. Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy podczas jego nieobecności.
 26. Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce podczas jego nieobecności.
 27. Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim podczas jego nieobecności.
 28. Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łajscach podczas jego nieobecności.
 29. Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku podczas jego nieobecności.
 30. Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku podczas jego nieobecności.
 31. Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance podczas jego nieobecności.
 32. Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Roztokach podczas jego nieobecności.
 33. Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Umieszczu podczas jego nieobecności.
 34. Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie: podjęcia czynności niezbędnych w związku z uchwałami Rady Gminy w Tarnowcu dot. likwidacji Publicznych Szkół Podstawowych w miejscowościach: Brzezówka, Glinik Polski, Łubienko, Nowy Glinik, Roztoki i Wrocanka.
 35. Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 36. Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 37. Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im św. Jana Kantego we Wrocance.
 38. Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce.
 39. Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku.
 40. Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku.
 41. Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie: odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim.
 42. Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury.
 43. Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Łajsce.
 44. Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Nowy Glinik.
 45. Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 46. Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec.
 47. Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w sprawie określenia regulaminu pracy tych komisji.
 48. Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 49. Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 49/2011 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec.
 50. Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową na zakup podręczników dla dzieci i uczniów z klas I-III szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz dla uczniów niepełnosprawnych, podejmujących naukę w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec w roku szkolnym 2011/2012.
 51. Uchwała Nr 54/2011 w sprawie: zmiany budżetu, planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 52. Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n. "Dostawa trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych typu lekkiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych".
 53. Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 54. Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 55. Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 56. Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania udzielenia zamówienia publicznego zadania p.n. "Udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości do 1 143 509,61 zł."
 57. Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 58. Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie: powołania Komisji w sprawie odbioru robót dotyczących zadania pn. "Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy".
 59. Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.
 60. Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.
 61. Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Łubienku dla Stowarzyszenia Moja Szkoła z siedzibą w Łubienku.
 62. Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce dla Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 63. Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce dla Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 64. Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce dla Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 65. Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce dla Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 66. Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nowy Glinik z siedzibą w Nowym Gliniku.
 67. Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Roztokach dla Stowarzyszenia Unia Szkół z siedzibą w Gliniku Polskim.
 68. Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Gliniku Polskim dla Stowarzyszenia Unia Szkół z siedzibą w Gliniku Polskim.
 69. Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie: nieodpłatnego używania przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej we Wrocance dla Stowarzyszenia Unia Szkół z siedzibą w Gliniku Polskim.
 70. Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie: nieodpłatnego przekazania pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem ze Szkoły Podstawowej w Roztokach do Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 71. Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie: nieodpłatnego przekazania pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem ze Szkoły Podstawowej we Wrocance do Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 72. Zarządzenie Nr 74/2011/A w sprawie: użyczenia przez Gminę Tarnowiec mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzezówce dla Stowarzyszenia Rozwój Wsi Brzezówka z siedzibą w Brzezówce.
 73. Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 74. Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 75/2011 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
 75. Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 76. Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 77. Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 78. Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2011 rok.
 79. Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 80. Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2011 rok.
 81. Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie: udziału formacji powiatowych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.
 82. Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 83. Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 84. Zarządzenie Nr 87/2011 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 85. Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 86. Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 87. Zarządzenie Nr 90/2011 zmieniające projekty uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 88. Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 89. Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 90. Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok.
 91. Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 92. Zarządzenie Nr 95/2011 w sprawie: określenia warunków i zasad najmu oraz ustalenia stawek czynszu za najem lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy Tarnowiec.
 93. Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych jednostek kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
 94. Zarządzenie Nr 97/2011 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok.
 95. Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego do Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
 96. Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie: wyznaczenia podmiotu do realizacji zadań nałożonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 97. Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
 98. Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec.
 99. Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2012 rok.
 100. Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Gminy Tarnowiec i jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec.
 101. Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie: ustalenia zasad kontroli zarządczych w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec.

Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowiec jako organu gminy:

 1. Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2012 r.
 2. Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 3. Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 4. Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących zadania pn. "Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy".
 5. Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulacji pracy tej komisji.
 6. Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i usprawniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2012 r.
 7. Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie: szczególnych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych jednostek kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
 8. Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Tarnowiec - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 07 marca 2012r.
 9. Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 10. Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 11. Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 12. Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2011 rok.
 13. Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonania oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz określenia regulaminu pracy komisji.
 14. Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 15. Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec
 16. Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 17. Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 18. Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie: określenia zasad organizacji pracy samorządowych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec w roku szkolnym 2012/2013.
 19. Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 20. Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 21. Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Nowy Glinik.
 22. Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Roztoki.
 23. Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 24. Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim.
 25. Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Umieszczu.
 26. Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tarnowcu.
 27. Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 28. Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec, położonych w miejscowości Tarnowiec, Wrocanka, Glinik Polski.
 29. Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 30. Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 31. Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 32. Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 33. Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Umieszczu.
 34. Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 35. Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnoweic przeznaczonych do najmu i dzierżawy.
 36. Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu szkół Publicznych w Umieszczu.
 37. Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 38. Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.
 39. Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 40. Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec.
 41. Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie: planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2012 rok.
 42. Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu w likwidacji.
 43. Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".
 44. Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu działek gruntowych przeznaczonych do najmu, położonych w następujących miejscowościach: Czeluśnica i Łubno Szlacheckie.
 45. Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec, położonych w miejscowości Wrocanka, Glinik Polski.
 46. Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu, przeznaczonych do oddania w najem.
 47. Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 48. Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz w sprawie określenia regulaminu pracy tych komisji.
 49. Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 50. Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzew z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Łubno Opace.
 51. Zarządzenie Nr 50/2012/A w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 52. Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na najem działki gruntowej położonej w miejscowości Czeluśnica.
 53. Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 54. Zarządzenie Nr 52/2012/A w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zbudowanej oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami i siecią kanalizacyjną.
 55. Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie: powołania komisji do przekazania mienia ruchomego i dokumentacji Zespołu Szkół w Łubnie Szlacheckim.
 56. Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie: powołania komisji do przekazania mienia ruchomego i dokumentacji Zespołu Szkół w Tarnowcu.
 57. Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim.
 58. Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
 59. Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.
 60. Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania p.n."Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1 201 353,00 zł."
 61. Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 62. Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie: powołania komisji do przekazania mienia ruchomego i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy.
 63. Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.
 64. Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie: ścięcia i sprzedaży drzewa z nieruchomości mienia wiejskiego wsi Czeluśnica.
 65. Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Glinieczek.
 66. Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec położnych w miejscowościach Glinik Polskim Nowy Glinik, Wrocanka.
 67. Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 68. Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 69. Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie: wyznaczenia dodatkowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".
 70. Zarządzenie Nr 67/2012/A w sprawie: ogłoszenia wykazu działki rolnej przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Tarnowiec.
 71. Zarządzenie Nr 67/2012/B w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu mieszczącego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Łajscach.
 72. Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 73. Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie: wyznaczenia na rok 2013 podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
 74. Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 75. Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 76. Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec, położonych w miejscowości Glinik Polski, Nowy Glinik.
 77. Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 78. Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Wrocanka.
 79. Zarządzenia Nr 75/2012 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec położonej w miejscowości Roztoki, zabudowanej budynkiem byłego "Domu Ludowego w Roztokach".
 80. Zarządzenie Nr 76/2012 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Gminnego Przedszkola w Tarnowcu podczas jego nieobecności.
 81. Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Umieszczu podczas jego nieobecności.
 82. Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie: wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy podczas jego nieobecności.
 83. Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Łajsce.
 84. Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2013 rok.
 85. Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 86. Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji Wniosków Mieszkańców o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki nr KIK/66 w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
 87. Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok.
 88. Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok.
 89. Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok.
 90. Zarządzenie Nr 85/A/2012 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 91. Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie: zgłoszenia kandydatury członka Rady Nadzorczej Spółki
 92. Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok.
 93. Zarządzenie Nr 88/2012 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok.
 94. Zarządzenie Nr 89/2012 w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu
 95. Zarządzenie Nr 90/2012 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 96. Zarządzenie Nr 91/2012 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowcu.
 97. Zarządzenie Nr 92/2012 w sprawie: zmian budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2012 rok.
 98. Zarządzenie Nr 93/2012 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2012 rok.
 99. Zarządzenie Nr 94/2012 w sprawie: zatwierdzenia Procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Nr KIK/66 realizowanego w ramach zwajcarsko-Połskiego Programu Współpracy oraz zatwierdzenia Procedur polityki rachunkowości, wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz zakładowego planu kont dla potrzeb projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Nr KIK/66 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Połskiego Programu Współpracy