1. Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 2. Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji "Deklaracji przystąpienia do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2012 (Oś priorytetowa III - Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii).
 3. Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 4. Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, położonej w miejscowości Tarnowiec.
 5. Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Tarnowiec w 2017 r.
 6. Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 7. Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie: określenia procedury i trybu przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz wyznaczenia pracownika Urzędu Gminy w Tarnowcu do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem art. 155 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1987).
 8. Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2017 roku.
 9. Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 10. Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie: ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 11. Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 12. Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok.
 13. Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie: zmian budżetu na 2017 rok.
 14. Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 15. Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie: zmian budżetu na 2017 rok.
 16. Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2017 roku.
 17. Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 18. Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.
 19. Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018
 20. Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowej na rok szkolny 2017/2018.
 21. Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do sprzedaży.
 22. Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.
 23. Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok.
 24. Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2016 rok.
 25. Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
 26. Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec za rok 2016.
 27. Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.
 28. Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
 29. Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 30. Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie: przeprowadzenia konkursu wiedzy o segregacji odpadów pn. "Śmiecie segregujesz - planetę ratujesz".
 31. Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu.
 32. Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych planów zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 33. Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 34. Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu.
 35. Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.
 36. Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu.
 37. Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 38. Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie: sporządzanie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 39. Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie: sporządzanie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 40. Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 41. Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 roku.
 42. Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie: udziału formacji gminnych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczeń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017".
 43. Zarządzenie NR 43/2017 w sprawie: trybu postępowania poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.
 44. Zarządzenie NR 44/2017 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro"
 45. Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 46. Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 47. Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia Procedur obsługi dokumentów finansowo-księgowych Projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I" nr RPPK.03.02.00-18-0102/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 48. Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie: ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Tarnowiec.
 49. Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 50. Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026.
 51. Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.
 52. Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.
 53. Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 54. Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do sprzedania.
 55. Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 56. Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 57. Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.
 58. Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
 59. Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok
 60. Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 61. Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 62. Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 63. Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie: określenia zasad powierzania zadań własnych Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowcu.
 64. Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.
 65. Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok
 66. Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pn. „Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszcza"
 67. Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 68. Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
 69. Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 70. Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 71. Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 72. Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec.
 73. Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.
 74. Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kolektorów słonecznych.
 75. Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 76. Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 77. Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 78. Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 79. Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 80. Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 81. Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do sprzedaży.
 82. Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie: powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych oraz pieczęci nagłówkowych i podpisowych w Urzędzie Gminy Tarnowiec i trybu jej działania.
 83. Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 84. Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 91/2016 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 18.10.2016 r. dotyczącego zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Tarnowiec i jej jednostkach budżetowych.
 85. Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.
 86. Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie: przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2017 rok.
 87. Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.
 88. Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu na rok 2018
 89. Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych.
 90. Zarządzenie Nr 93/2017 zmieniające projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2018 rok.
 91. Zarządzenie Nr 94/2017 zmieniające projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.
 92. Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
 93. Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.
 94. Zarządzenie Nr 97/2017 w sprawie: zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej.
 95. Zarządzenie Nr 98/2017 w sprawie: w sprawie powołania Komisji do odbioru i sprawdzenia stanu faktycznego sprzętu komputerowego ze stanem zgodnym z umową zawartą na dostawę sprzętu TIK rozbudowę infrastruktury dostępu do sieci szkolnego Internetu w ramach projektu pn.: "Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Tarnowcu.
 96. Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie: w sprawie powołania Komisji do odbioru i sprawdzenia stanu faktycznego sprzętu komputerowego ze stanem zgodnym z umową zawartą na dostawę sprzętu TIK i rozbudowę infrastruktury dostępu do sieci szkolnego Intęrnetu w ramach projektu pn.: "Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 97. Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie: w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa przyszkolnego boiska sportowego w Łubnie Szlacheckim, Tarnowcu i Umieszczu".
 98. Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.
 99. Zarządzenie Nr 102/2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadania w zakresie pomocy społecznej "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu w 2018 roku.
 100. Zarządzenie Nr 103/2017 w sprawie: przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2018 rok.
 101. Zarządzenie Nr 104/2017 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.
 102. Zarządzenie Nr 105/2017 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2017 rok.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:16 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:16 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 luty 2021 15:19 Bartłomiej Wójcik